BEGYNN Å UTVIKLE DINE BESLUTNINGSFERDIGHETER

Verden er kompleks, mennesker og organisasjoner like så. Vårt mål er at du blir bedre rustet til å lykkes med dine ansvarsområder. Dette vil gagne deg selv, dine kolleger og bedriften du er en del av. 

Å kunne ta gode valg og beslutninger er en essensiell del av å skape suksess og mestring i eget arbeidsfellesskap. Dette til tross, ser vi at et fåtall av bedrifter og organisasjoner jobber målrettet mot å skape et godt læringsmiljø for slike ferdigheter til å vokse.

Vi tilbyr et nytt kurstilbud i Trondheim. Kurset bygger på tung internasjonal forskning innen feltet. Sammen med pedagogiske innfallsvinkler til læring og utvikling danner dette et robust grunnlag for både innhold og metodikk. Med et slikt teoretisk bakteppe i bunn, er vi sikre på at våre praktiske aktiviteter hjelper deg i å sette ideene til livs i din nåværende situasjon.

NB: Deler av kurset foregår på engelsk

Er du nysgjerrig og vil vite mer?
Vi tilbyr både halvdags-seminarer og hele kurs basert på dette rammeverket. Kontakt stian.haugstad@transformleadership.no for mer informasjon.

Praktisk info

Hvem passer dette for?

Vi ser på beslutningsferdigheter som en nødvendig kompetanse hos alle. Uansett rolle, vil du ha definerte ansvarsområder som stiller krav til deg og dine ferdigheter. Fortsatt ser vi at enkelte stillinger krever at man i større grad makter å finne de gode løsningene.

Dette kurset passer for deg som er nysgjerrig og interessert i å utvikle kompetanse for å lykkes i egen rolle. Under har vi listet opp noen ansvarsområder som drar nytte av å ha gode beslutningsferdigheter.

Kurset passer godt til de følgende arbeidsoppgaver:

 • Lederansvar uansett nivå
 • Personalansvar
 • Rådgiver/konsulent
 • Koordinerer og organiserer
 • Produktleverandører og produkteiere
 • Kunde- og markedsarbeid

Ved å utvikle beslutningsferdighetene dine vil du definitivt bli bedre rustet til å håndtere de ulike utfodringene du møter. Vi anbefaler alle som opplever kompliserte handlingssituasjoner på egen arbeidsplass om å delta.

 

Rammebetingelser

Pris

4995,- pr. person

Omfang

Kurset vil gå over 5 samlinger á 2 timer, se oversikt over kursdatoer i tabellen ovenfor.

Kurset vil foregå i sin helhet. Det er ikke mulighet til å melde seg på enkeltsamlinger.

I de tilfellene der deltaker ikke møter opp, vil vi ikke godta krav om refusjon. Hvis du går glipp av en samling vil vi forsøke og imøtekomme den enkeltes behov for å tilby en alternativ løsning.

Antall plasser

Minimum antall plasser: 6 stk.

Maksimum antall plasser: 12 stk.

All kursavgift blir tilbakebetalt om antall kursdeltakere ikke overstiger 5 personer.

Hvor

Samlingene vil bli avholdt i nærheten av Trondheim sentrum. I utgangspunktet ved våre kontorlokaler på fosenkaia (vis-á-vis Trondheim S)

Påmelding

Fyll ut påmeldingsskjema nederst på denne siden. Vi vil ta kontakt ved første anledning. Påmelding er bindende fra 3 dager etter innbetalt beløp.

 

Har du noen spørsmål? 

Send mail til stian.haugstad@transformleadership.no

eller ring telefonnummer 004790579054.

Læringsutbytte

Deltakerne oppfordres til å ta med case fra egen arbeidsplass. Dette vil skape læring som gagner din virksomhet direkte. 

Vi tilbyr et bredt spekter av konkrete verktøy og metoder som både; støtter deg i konkrete valgsituasjoner og utvikler bedre beslutningsferdigheter på sikt. Hos oss utvikler du kapasiteter til å velge den beslutningsprosessen som passer til situasjonen. Bli en bedre beslutningstaker ved å:

 • Samle informasjon i uoversiktlige situasjoner
 • Analysere, prioritere og koordinere behov
 • Tilrettelegge for deltakelse og medvirkning
 • Oppdage større helheter og skjulte sammenhenger
 • Oppnå større kontroll over egne beslutningprosesser

Kursinnhold

Modul 1: Håndtering av kompleksitet

De fleste er enige i at innholdet (hva) i det vi tenker er avgjørende for de valgene vi tar. Det mange ofte overser, er måten vi tenker på (hvordan) – og hvilken rolle dette har for å håndtere en valgsituasjon.

I den første modulen vil vi introdusere begrepet kompleksitet og hva dette fenomenet innebærer for beslutningsferdigheter. Basert på metodikk og innhold fra Lectica™ er målsetningen å illustrere hvordan økt kognitiv kompleksitet påvirker evnene våre til å ta gode beslutninger.

Læringsutbytte:

 • Økt forståelse for begrepet kognitiv kompleksitet og hvilken betydning dette har for å kunne ta gode valg
 • Se hvordan ulike arbeidsoppgaver krever forskjellig ferdighetsnivåer, og hvordan dra nytte av dette i en arbeidskontekst.
 • Innføring i The lectical scale: 
  1. Hvordan kan kognitiv kompleksitet måles?
  2. Hvordan kan kognitiv kompleksitet utvikles?
  3. Hva er egentlig mulig å oppnå?
Modul 2: Jobb med perspektiver

Alle beslutningprosesser krever at vi inkluderer flerfoldige meninger, perspektiver og syn. Gjennom arbeid med perspektiver innhenter vi informasjon om de involverte, deres interesser, behov og hvordan det hele påvirkes av våre beslutninger.

Modul 2 belyser evnen til å se, ta og koordinere ulike interesser i en sak. Ved å ta med en case fra egen arbeidsplass eller bruke en av våre fiktive caser, vil deltakerne bruke en rekke verktøy for å utvikle sine ferdigheter i perspektivarbeid.

Læringsutbytte

 • Innføring i hva som menes med perspektiver
 • Kartlegging av involverte parter, deres interesser og behov
 • Undersøke egne antagelser – lær når det er viktig å søke ny informasjon
 • Hvilke perspektiv veier mest? Prioritering og koordinering

Modul 3: Samhandling og medvirkning

I tillegg til å arbeide med ulike perspektiver alene, kreves det samarbeidskompetanse for å  kunne ta gode beslutninger som involverer andre mennesker. Denne modulen vektlegger den relasjonelle dimensjonen for å lykkes med gode beslutninger.

Hvordan bruker du kunnskapen din om de involverte til å bestemme egen tilnærming til situasjonen? Samhandling og medvirkning omhandler ferdigheter i å inkludere andre i beslutningsprosessen. Her kan deltakerne bruke case fra egen arbeidsplass, eller en av våre fiktive caser for å utvikle egne ferdigheter.

Læringsutbytte

 • Innføring i konkrete ferdigheter som inngår i samhandling og medvirkning
 • Bli oppmerksom på hvordan andre mennesker bidrar til dine beslutninger
 • Bli eksepsjonelt flink til å benytte informasjon fra andre
 • Lær hvordan du kan tilrettelegge for større deltakelse blant andre involverte
Modul 4: Se større sammenhenger

Enhver besluting blir tatt på bakgrunn av antagelser og sannsynlighetsberegninger. Vi ønsker å fremheve informasjon om konteksten som særlig viktig i forhold til å bli tryggere på hvordan et hendelsesforløp vil utarte seg.

I modul 4 fokuseres det på hvordan ulike faktorer i omgivelsene påvirker og blir påvirket av hendelser som oppstår. Det å kunne se “skjulte” sammenhenger innad og mellom individer, grupper, organisasjoner og omgivelser vil øke sannsynligheten til å ta valg som får en positiv betydning.

Læringsutbytte:

 • Økt forståelse for betydningen av kontekst
 • Relatere til kognitiv kompleksitet og evnen til å se sammenhenger
 • Lær fremgangsmåter som støtter deg i å forstå opphavet til en situasjon
 • Utvikle ferdigheter for å dra nytte av kontekstuell informasjon i praksis

Modul 5: Beslutningsprosessen

Vi tar enormt mange valg hver eneste dag. Noen er små, andre er mer omfattende. Noen foregår nærmest automatisk, andre er vi nødt til å tilegne mye tid og oppmerksomhet. På generelt grunnlag vil vi påstå at ulike situasjoner krever ulike tilnærminger til beslutningene som tas. Her der det ingen one-size-fits-all løsning.

Den siste modulen fokuserer på selve beslutningsprosessen, og hvordan du kan gå  systematisk til verks for å fatte gode beslutninger omkring viktige tema. I likhet med de foregående modulene vil deltakerne få mulighet til å skreddersy en passende beslutningsprosess til egen case.

Læringsutbytte

 • Innføring i hva som menes med en  “beslutningsprosess”
 • Lær å bruke en (eller flere) modeller for å ta gode beslutninger
 • Skreddersy en beslutningsprosess som passer en spesifikk case
 • Øk sannsynligheten for å finne de gode løsningene på generelle grunnlag

Påmelding

 

Er du interessert? Fyll ut navn og e-postadresse og trykk “Start en samtale”. Vi vil ta kontakt med deg.

4 + 15 =